آموزش و توانمندسازی

برگزاری دوره های آموزشی، لزوماً به توسعه ی فردی کارکنان منجر نمی‌شود.

آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از مسئولیت‌های سازمان است. این تعهد، هم از دیدگاه فرد و هم از دیدگاه سازمان مهم است. آموزش برای فرد مهم است، چون بهبود شرایط شغلی وی را تضمین می‌کند.

یکی از علل عدم تعهد کارکنان به سازمان آن است که احساس میکنند که در فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان دخالت داده نمی‌شوند. این عدم دخالت معمولاً به علت عدم توانمندی آنان است. آن‌ها چون نمی‌توانند در حل مسائل کمک موثری کنند، در فرایندهای حل مشکلات سازمان، دعوت نمیشوند. به همین ترتیب آنها بی انگیزه تر می‌شوند و یا به فردی ناکارآمد تبدیل میشوند، یا سازمان را ترک می‌کنند.

آموزش یا در معنای فراگیرتر آن، توانمند سازی کارکنان برای سازمان هم مهم است. فردی که با هزینه و زحمت فراوان به استخدام سازمان در میآید، باید بتواند باری از دوش سازمان بردارد و در عین حال مسیر رشدی را طی کنند که بتواند منجر به کمک به سازمان در لایه های مدیریتی شود.

بسیاری از توانمندیها و صلاحیتهای مدیریتی نیازمند آموزش هستند. این باور که افراد به صورت ژنتیک از برخی شایستگیها برخوردار هستند، امروزه منسوخ شده است و سازمانهای هشیار در پی تربیت نیروهای مدیریتی برای آینده خود هستند.

از سوی دیگر، آموزش لزوماً منجر به توسعه کارکنان نمیشود. آموزش معمولاً به شرکت در کلاس و کارگاه محدود میشود. در حالیکه توسعه زمانی رخ میدهد که فرد آموزش گیرنده بتواند آموخته های خود را در راستای اهداف سازمان به کار بندد.

همینجاست که مجدداً نقش سازمان پر رنگ میشود. سازمان باید شرایطی را فراهم کند که فرد آموزش دیده بتواند و بخواهد که آموخته های خود را بروز دهد و از آنها در فعالیتها و تعاملات روز مره استفاده کند.

مرک، هم سو با نگاه خود به مقوله مدیریت منابع انسانی، در حوزه آموزش و توسعه کارکنان از دیدگاه مهارتهای رفتاری نیز فعالیت دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیتهای آموزشی، با ما تماس بگیرید.