آیین ‌نامه های اداری

تدوین آیین ‌نامه های اداری

توافق در شرایطی حتی می تواند بالاتر از قانون قرار گرفته و بسیاری از معظلات سازمانی را پیشگیری نماید. آیین نامه ها همان قوانین طراحی شده در سازمان است که مسایل را پیش بینی نموده و راه حل های آن را نیز ارایه می نماید و رعایت آنها از جانب همه همکاران الزامی است، نگارش و تدوین آیین نامه ای که در آن هم اصول و قوانین وزارت کار رعایت شده باشد و هم مصالح و نیازهای سازمان کاری است تخصصی که گروه مشاوره منابع انسانی با داشتن دانش و تجربه زیاد در این زمینه مدعی است.

با توجه به نیاز سازمان ها و به صورت اختصاصی آیین نامه مختلف با توجه به شرایط و نیاز توسط گروه مشاوره منابع انسانی تدوین و در اختیار شما قرار می گیرد. برخی از این آیین نامه ها به شرح زیر می باشند:

آیین‌نامه ساعات کار و مرخصی
آیین‌نامه ماموریت
آیین‌نامه‌های تشویق و تنبیه پرسنل
آیین نامه‌های مشوق مالی خارج از نظام پرداخت (وام‌ها و …)
آیین‌نامه‌های مربوط به ارتقاء و تنزیل
آیین‌نامه‌های آموزش
آیین‌نامه نظام دریافت