مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
استخدام و گزینش

استخدام و گزینش


«گزینش نیروی انسانی حرفه ای و کارآمد تنها با داشتن یک فرایند استخدام اصولی میسر می شود»


گزینش و استخدام نیروی انسانی گلوگاه اصلی بخش منابع انسانی سازمان هاست. اغلب سازمان ها به دلیل نداشتن فرایند درست استخدام و تعریف نشدن شاخص های گزینش نیرو، با چالش حضور نیروهای ناکارآمد و غیر ماهر در سازمان روبرو هستند که به دلیل سهولت در پذیرش و ورود به سازمان اتفاق می افتد و باعث تحمیل هزینه های گزاف به سازمان ها و عدم موفقیت آنها در عرصه کسب و کار می گردد.


مشاوره مدیریت با تهیه‌ی فرایند اصولی استخدام از ورود نیروهای ناکارآمد به سازمان جلوگیری و ریزش نیروی انسانی را به حداقل ممکن می رساند. گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی با آگاهی کامل از چالش ها و معضلات نیروی انسانی و با انجام مطالعات دقیق بر روی ساختار نیروی انسانی یک سازمان علاوه بر تهیه فرایند، شاخص های استخدام را تعریف تا از ورود افراد ناکارآمد به سازمان در مقطع استخدام جلوگیری شود.


سازمان ها با بهره گیری از دانش مشاوره مدیریت ضمن تعریف فرایند استخدام و توجه به شاخص های گزینش نیروی انسانی از یک طرف افراد توانمند را به سازمان خود پذیرش می کنند و از طرف دیگر ایجاد حس برتری در نیروی تازه وارد و نگرش مثبت وی به شرکت می گردد.


آنچه گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی در بخش استخدام به اجرا خواهد گذاشت

تعریف فرایند استخدام

تهیه روش های اجرایی استخدام

ایجاد پارامترهای نیازسنجی نیروی انسانی

تعریف ویژگی های نیروی انسانی با توجه به شرایط سازمان و نیازهای آن

تعیین شاخص های گزینش نیروی انسانی

تهیه پرسشنامه جامع استخدامی همراه با سوالات روانشناختی

تعریف فرایند تحقیق و تغییر نگرش سازمان در خصوص گزینش نیرو

تعریف نحوه برخورد با متقاضیان جهت ایجاد ذهنیت متمایز نسبت به سازمان های دیگر

انجام مصاحبه با متقاضیان استخدام و پایش آنها جهت استخدام نیروی کارآمد

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841