استقرار نظام جبران خدمات

در این پروژه طی جلساتی با کارفرما، سیستم رتبه‌بندی فردی، رده‌بندی شغل، شرح شغل‌ها و ساختار سازمانی بررسی شده و سپس عوامل حقوق و وزن هریک در محاسبه آن مشخص می‌گردد، در گام بعدی حقوق و دستمزد پرسنل محاسبه شده و جهت هم‌فکری با کارفرما به ایشان ارائه می‌شود و پس از بررسی در جلساتی با حضور مشاور و کارفرما، نهایی سازی می‌شود. درنهایت دستورالعمل جبران خدمات و فایل محاسبه حقوق به همراه آموزش‌های لازم به کارفرما ارائه می‌شود.