بهداشت، ایمنی، رفاه

1. اهمیت
تأمین امنیت و حفظ سلامت و ایجاد رفاه برای کارکنان سازمان، گذشته از جنبه قانونی و انسانی آن، از نظر مصالح اجتماعی و اقتصادی، حفظ و افزایش نیروی کار و ازدیاد سرمایه ملی نیز حائز اهمیت فوق‌ العاده‌ ای است. و از اینرو برنامه‌ های بهداشت شغلی، ایمنی کار و امور رفاهی همواره در جهت ارتقای سطح سلامت و انگیزش کارکنان مورد توجه جدی کارفرمایان فرهیخته و از دغدغه های مهم ایشان بوده است.
2. الزام قانونی
طبق موارد مندرج در فصل چهارم قانون کار جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان مکلف هستند در محل کار خود اعم از دفتر مرکزی، کارخانه و یا کارگاه شرایط امن و بهداشتی را برای کارکنان فراهم نموده و امکانات رفاهی مناسب را برای آنها ایجاد نمایند. بدیهی است عدم رعایت الزامات قانونی تبعات سنگینی از جمله تحمل جزای نقدی و حبس را در پی خواهد داشت.

  • آزمایشات قبل از استخدام و آزمایشات ادواری حین کار طبق مقررات قانونی.
  • طراحی، تهیه و توزیع البسه قانونی متناسب با شغل و شرایط کار.
  • مشاوره در خصوص رعایت نکات ایمنی و جلوگیری از حوادث ناشی از کار.
  • مشاوره در خصوص بیمه مسئولیت کارفرما و بیمه تکمیل درمان کارکنان.
  • مشاوره در خصوص ایجاد امکانات رفاهی برای کارکنان از جمله: نمازخانه، کتابخانه، رستوران، سرویس رفت و آمد، مهد کودک، تعاونی مصرف، صندوق قرض الحسنه، کمک های غیر نقدی، ورزشگاه، درمانگاه، رختشوی خانه و غیره.
  • مشاوره در خصوص استفاده از معافیت های قانونی مربوط به حوزه رفاه و سلامت کارکنان.
    مشاوره در خصوص ارگونومی (طراحی مناسب محیط کار).
    مشاوره در خصوص مشاغل سخت و زیان آور و قوانین مرتبط.