بهداشت و سلامت

تندرستی یا سلامت عبارت است از تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان است. توسعه سلامت محور به گسترش فنوني اشاره دارد كه منجر به افزايش كيفيت زندگي افراد می‌گردد. حوزه سلامت صنایع بزرگ، دانش محور و بزرگی را با گروه هایی با دانش و محوریت توسعه ملی دارا می باشند.

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی «گروه سرآمد» آمادگی دارد خدمات مدیریت منابع انسانی ویژه‌ای بر اساس نیاز سازمان‌ها و بهینه کاوی های بین المللی و ملی در حوزه بهداشت، درمان، سلامت، دارویی و سلامت به سازمان‌هاارایه نماید.