جانشین ‌پروری

در این پروژه دستورالعمل جانشین‌پروری طراحی و تدوین خواهد شد. جهت استقرار، جلسه‌ای با حضور کارفرما و مشاوران گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی برگزار و دستورالعمل طراحی‌شده ارایه و نهایی خواهد شد. جزئیات و نحوه اجرای فرآیند، به منظور اجرای بهینه در سازمان، به کارفرما آموزش داده خواهد شد و مستندات مرتبط در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

جانشین‌ پروری