مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
جبران خدمات و مزایا

جبران خدمات و مزایا


مشاوره و طراحی سامانه جبران خدمات و مزایا


گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران پیشینه و تجربه طولانی در زمینه حقوق و دستمزد در سطح ملی و بین المللی را در کارنامه کاری و حرفه ای خود دارد. همچنین گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران در زمینه مشاوره مدیریت جبران خدمات نیز پیشگام بوده است.


گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران پروژه های متعددی را در زمینه های زیر به منظور کمک رسانی به شرکت ها در برقراری عدالت درون سازمانی و رقابت پذیری خارجی انجام داده است:


•    انجام تجزیه و تحلیل شکاف حقوق و دستمزد و مزایای شرکت در مقابل بازار انتخابی،

•    طراحی مدل مدیریت جبران خدمات و مزایا،

•    طراحی مدل پرداخت،

•    تعیین اجزای مختلف بسته جبران خدمات و مزایا،

•    طراحی ساختار حقوق بر اساس حقایق سازمان و بازار،

•    ایجاد رویه پرداخت بر اساس عملکرد (برای کارکنان فروش و غیر فروش)،

•    ارائه راه کار برای افزایش انگیزش و تعلق خاطر کارکنان،

•    ارائه آیین نامه تفصیلی جبران خدمات و مزایا برای سازمان ها.

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841