راهبردهای منابع انسانی

تعیین راهبرد های  منابع انسانی

ارائه خدمات منابع انسانی بر اساس مشتریان مختلف، متفاوت می باشد.

فعالیت های منابع انسانی باید برگرفته از واقعیات سازمانی و تجاری سازمان ها بوده و در راستای ارزش ها، ماموریت و چشم انداز سازمان باشد. راهبرد، سیاست ها و رویه های منابع انسانی بر اساس چنین عواملی ایجاد می شوند.

همکاری ما با مشتریان بر پایه بهبود راهبردها (استراتژی ها) و اصول منابع انسانی می باشد. زمینه های تخصصی گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی جهت ارائه مشاوره به شرح زیر است:

•    مشخص کردن ارزشها و فرهنگ سازمان
•    طراحی چارچوب شایستگی ها
•    عارضه یابی و ممیزی  سامانه مدیریت  منابع انسانی
•    طراحی چشم انداز، ماموریت اهداف منابع انسانی و تعیین ساختار سازمانی واحد منابع انسانی
•    طراحی و پیاده سازی راهبرد منابع انسانی
•    تدوین آیین نامه منابع انسانی (شناسایی سیاست ها و رویه های منابع انسانی)
•    ارائه مشاوره در ارتباط با مسائل مرتبط با  قانون کار و قراردادهای  استخدامی در ایران.