مشاوره منابع انسانی و رفتار سازمانی
طراحی ساختار سازمانی

طراحی ساختار سازمانی


طراحی ساختار سازمانی، تجزیه و تحلیل مشاغل و ارزشیابی مشاغل


تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل، شامل تعریف وظایف و مسئولیت های موجود در هر شغل است و رفتار و ویژگی هایی که از شاغلین آن شغل ها انتظار می رود را مشخص می سازد. هدف از انجام این کار ، ایجاد ساختاری کاربردی میان مشاغل و سایر کارکردهای منابع انسانی از قبیل رتبه بندی مشاغل، مدیریت عملکرد، آموزش، توسعه و استخدام می باشد.


انجام  تجزیه و تحلیل مشاغل و ارزشیابی مشاغل به موارد زیر منتهی می شود:


•    مشخص کردن مسئولیت های اصلی و شرایط احراز هر شغل

•    مشخص کردن گروه ها و خانواده های شغلی

•    مشخص کردن مهارت ها و شایستگی های مورد نیاز در هر شغل

•    بررسی چارت (ساختار) سازمانی فعلی و پیشنهاد نکات قابل بهبود

•    بررسی مجدد عناوین و خانواده های شغلی

•    نهایی سازی شرح مشاغل

•    رتبه بندی مشاغل


گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی، پروژه های تجزیه و تحلیل و ارزشیابی مشاغل گسترده ای را برای شرکت های بزرگ و کوچک در بخش های مختلف کسب و کار از قبیل بانکداری، سیمان و صنایع مرتبط با کالاهای زود مصرف انجام داده است.


گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی در انجام این پروژه ها، از سیستم های بین المللی و استاندارد ارزیابی مشاغل بهره برده و همچنین عوامل و نیازهای ویژه قانونی و بازار ایران را نیز مورد توجه قرار می دهد.

 
بایگانی
آمار
بازدیدکنندگان : 1841