کارگاه های ویژه مدیران

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی خدمات آموزشی و توسعه ای خود را در قالب برنامه آموزشی مبتنی بر شایستگی های مدیریتی ارائه می دهد. طراحی این برنامه آموزشی با تکیه بر تجارب بلندمدت در زمینه ارزیابی شایستگی ها و مهارت های مدیریتی (با برگزاری مرکز ارزیابی مدیران AC) صورت گرفته است. در واقع محتوای این دوره ها براساس نمودها و مصادیق رفتاری مدل شایستگی های مدیران تهیه و تدوین گردیده است. علاوه براین، روش آموزش و توسعه این شایستگی ها نیز در قالب سه روش متمایز تهیه و تنظیم گردیده است:

سخنرانی (Lectures )
در این روش اساتید مجرب مباحث نظری و تکنیک های کاربردی را در قالب تدریس بیانی به فراگیران ارائه می دهند.
کارگاه تعاملی  (Interactive workshop)
در این روش علاوه بر ارائه مباحث نظری، مصادیق رفتاری و عملی هر شایستگی در قالب تمرین های ایفای نقش و تعاملی اجرا و بازآفرینی می شوند.
کارگاه عملی (Practical workshop)
در این روش علاوه بر ارائه مباحث نظری، مصادیق رفتاری و عملی هر شایستگی در قالب تمرین های گروهی و عملی اجرا و بازآفرینی می شوند.