خدمات   فروشگاه مدیریت منابع انسانی   فرصت های شغلی 

شماره تماس:
02166901214
09107868690

  متخصصان و مشاوران ما خدمات منابع انسانی را به شرح زیر در اختیار شرکت ها، سازمان ها و موسسات قرار می دهند.

مصاحبه شغلی جهت انتخاب بهترین گزینه های استخدامی و ارتقا (تنزیل)
• مصاحبه های شایستگی (جذب و استخدام و کانون ارزیابی و توسعه)
• کانون ارزیابی و توسعه
• ابزارهای مرتبط جهت برگزاری کانون ارزیابی
• فرایند کامل جذب منابع انسانی در شرکت ها (جذب و استخدام نیروی انسانی)

• استعدادیابی منابع انسانی و مشاوره در زمینه استعداد سازی
• تدوین پروفایل شغلی

•  تجزیه و تحلیل و ایجاد شناسنامه مشاغل
• طراحی شغل و ساختار سازمانی
•  طراحی مدل شایستگی
• برون سپاری منابع انسانی (انجام کلیه امور منابع انسانی و اداری توسط تیم ما)

مدیران شرکت ها ، موسسات و پروژه ها می توانند موارد زیر را از طریق ما برون سپاری نمایند.
 Copyright 2018 by HRM.IR