128217
مصاحبه استخدامی
45936
سنجش شایستگی
29136
ساعت آموزش
221
بنگاه اقتصادی

مشاوره منابع انسانی

ارایه راهکار مشاوره ای در زمنیه پیاده ‌سازی و توسعه ی مدیریت منابع انسانی، توسعه ی رفتار سازمانی، فرهنگ ‌سازمانی‌ و دستیابی به خروجی هایی متمایز از طریق دستیابی به اشتیاق و تعهد سازمانی

مشاوره امور اداری

مشاوره امور اداری

جذب و استخدام

جذب و استخدام

مشاوره قوانین کار

مشاوره قوانین کار

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی