اداری و پرسنلی

خدمات اداری و پرسنلی

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی با تکیه بر تجارب ارزنده همکاران متخصص خود و با استفاده از امکانات و سیستم های مکانیزه در زمینه امور اداری و پرسنلی خدمات به شرح زیر را با رعایت ضوابط و مقررات قانونی و با کیفیت و کمیت مطلوب و در زمان و با هزینه مناسب ارائه می دهد:

 • انجام امور کارگزینی و پرسنلی، تنظیم، آماده سازی و انعقاد قراردادهای کار مدت معین کارکنان جدید، قراردادهای آزمایشی، قراردادهای تمدیدی، قراردادهای تجدیدی، قراردادهای مشاوره، انتقال، جابجایی، خاتمه خدمت کارکنان و سایر موارد مشابه.
 • تهیه پرونده پرسنلی به صورت دستی و مکانیزه و نگهداری امن و محرمانه از محتویات آن.
 • دریافت تعهد نامه و اخذ وثائق و تضمین های لازم از کارکنان جدیدالاستخدام.
 • ثبت نام بیمه ای افراد و انجام استعلام های مربوطه، به نیابت از سوی کارفرما و معرفی به کار در واحدها و محل مورد نظر کارفرما.
 • جمع آوری و تهیه ریز کارکرد های روزانه و ماهیانه کارکنان، کنترل و ثبت مرخصی ها و غیبت های روزانه و ساعتی کارکنان، ماموریت، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، جمعه کاری و سایر موارد قانونی
 • تهیه لیست های حقوق و سایر مزایای کارکنان، تهیه لیست های بیمه ای و پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان از طریق سیستم های مکانیزه بانکی و تهیه و توزیع فیش حقوق به نیابت از کارفرما.
 • پرداخت لیست های بیمه تامین اجتماعی و مالیات مشاغل.
 • انجام امور مربوط به صدور و تمدید دفترچه های تامین درمان کارکنان.
 • پیگیری امور کارکنان تحت قرارداد بیمه های تکمیل درمان، نظارت و پیگیری
 • پرداخت خسارات و دیات به کارکنان آسیب دیده طبق مفاد بیمه نامه های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان.
 • ابلاغ شرح وظائف کارکنان، احکام کارگزینی، قراردادهای کار، فیش حقوقی، گواهی انجام کار، گواهی حقوق، گواهی طی دوره آموزشی، لوح سپاس و سایر موارد مشابه.
 • انجام امور مربوط به سرویس رفت و آمد، رستوران، ورزش، صندوق وام و سایر امور رفاهی کارکنان.
 • تهیه، تجزیه و تحلیل و تکمیل گزارشات لازم روزانه، هفتگی، ماهیانه و سالانه بنا به تشخیص و سفارش کارفرما.