برنامه‌ريزی نيروی انسانی

برنامه‌ريزی نيروی انسانی يک فرآيند مديريتی است که شامل تجزيه و تحليل نيازهای منابع‌انسانی سازمان‌ها تحت شرايط متغير و توسعه خط‌مشی‌ها برای مرتفع کردن آن نيازها است، می‌باشد.
برنامه‌ريزی نيروی انسانی فرآيند يکی کردن عرضه‌ی داخلی و خارجی نيروی انسانی با شغل‌های جديد در سازمان‌ها است که در يک دوره زمانی ايجاد می شود.

اهداف برنامه‌ريزی نيروی انسانی
در اين بخش پاسخ به شش سوال زیر هدف اصلی برنامه‌ريزی نیروی انسانی است :
چه نوع افرادی مورد نياز سازمان است.
چه تعداد افراد مورد نياز سازمان است.
چگونه می‌توان نيازهای سازمان ها را تامين کرد.
اين افراد برای چه زمانی مورد نياز هستند.
متغيرهای اثرگذار محيط کدامند.
چه تعداد افراد مورد نياز در امور جاری سازمان به‌کار گرفته می شوند.