تسویه و تصفیه

بسیاری از سازمان ها و شرکت ها علی رغم این که تمامی حق و حقوق کارمندان خود را پرداخت نموده اند ولی به علت نداشتن فرم های مناسب تسویه و تصفیه در مقاطع مختلف خساراتی را متحمل شده اند که نباید می شده.
در این زمینه گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی می تواند با بررسی زمینه های اداری و مالی موجود در شرکت شرایطی را برای تنظیم فرمهای تسویه و تصفیه ایجاد نماید و با اخذ این مدارک از پرسنل، سازمان را نسبت به بروز مشکلات احتمالی در آینده بیمه نماید.