توسعه کارراهه شغلی

توسعه کارراهه شغلی (مسیر شغلی) به فرآیندی اطلاق می شود که در طی آن دانش، مهارت، ویژگی های شخصی و تجربیات مورد نیاز برای پیشرفت و ارتقاء کارکنان شناسایی شوند.

کارراهه تعریف مسیر شغلی فرد برای دستیابی او به جایگاهی از پیش تعیین شده است. کارراهه بستر توسعه منابع انسانی و ابزار توسعه سازمان‌هاست. در جریان برنامه‌ریزی و اجرای کارراهه، استعدادهای نهفته افراد کشف، و مدیریت می شود. در نظام کارراهه با برنامه‌ریزی مسیر شغلی، هم مسیر و هم الزامات پیمودن آن معین می شود.
پیمودن این مسیر، داوطلبانه و به عهده فرد است. مع‌الوصف مدیریت کارراهه وظیفه سازمان‌هاست. کارراهه می‌تواند بر حسب مورد و اقتضای مشاغل سازمانی، به صورت افقی یا عمودی تعریف شود.
از آن‌جا که اساس نظام شایسته‌سالاری، استعدادیابی فرد، شکوفاسازی آن و گماردن او در مشاغل سازمانی است، کارراهه می‌تواند در خدمت نظام شایسته‌محوری به کار گرفته شود و به عنوان فعالیتی وقفه‌ناپذیر در طول دوران خدمت افراد ادامه یابد.

توسعه کارراهه شغلی می تواند به راحتی در برنامه ریزی توسعه عملکرد کارکنان بازتاب یابد تا به آنها در انتخاب کارراهه شغلی و حرکت در آن سمت کمک کند.

اهداف کارراهه ها

  • بهبود و توسعه عملکرد کارکنان متناسب با اهداف کليدی سازمان.
  • شناسايي پتانسيل بالقوه کارکنان و به فعاليت رساندن آن‌ها در جهت توسعه هم جانبه.
  • افزايش اثربخشی سازمان از طريق هم‌سويي و يک‌پارچه نمودن خواسته‌های فردی و سازمانی.
  • امکان بهره‌مندی دائمی کارکنان از فرصت‌های شغلی بالاتر از طريق مساعدت‌های روسای اجرايي و مديران سازمان (جانشين پروری)
  • روحيه بخشيدن به افرادی که يک دوره رکود را در کار خويش تجربه کرده اند.

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی به سازمان ها کمک می کند تا بر اساس نظام رتبه بندی، طبیعت کسب و کاری و چارچوب شایستگی شان، برای کارکنان خود کارراهه شغلی ایجاد کنند.