حقوق و دستمزد

نگرش استراتژیک به تمام زیر مجموعه‌های نظام مدیریت منابع انسانی ایجاب می‌کند که نظام پرداخت حقوق و مزایا در هر سازمان متاثر از استراتژی‌هایی باشد که برای تحقق اهداف انتخاب می‌شود و در عین حال ویژگی‌های شرایط محیط درون سازمانی و برون سازمانی از جمله نرخ جاری حقوق و دستمزد در بازار کار مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ زیرا همان‌گونه که می‌دانیم برای نظام حقوق و دستمزد بهترینی وجود ندارد و هر سازمان یا مجموعه‌ایی بر حسب موقعیت جغرافیایی،  شرایط بازار کار، نوع استراتژی و تکنولوژی و عوامل خاص دیگر یک نوع نظام مخصوص به خود را می‌طلبد.
برای کارمندان یک سازمان مجموعه دریافت‌هایی که از سازمان در ازای فعالیت خود می‌گیرد بسیار ارزشمند و بیان‌گر ارزش فعالیت اوست. بنابراین برنامه‌ی حقوق و دستمزد هر سازمان برای کارکنان آن، از اهمیت خاصی برخوردار است.
حقوق و دستمزد، مهم‌ترین فرآیند اعطای اجرت و مزایا است که با هدف تامین کارکنان در ازای کارشان و ایجاد انگیزه برای انجام کار با حداکثر توان، طراحی می شود.