فرم های اداری

در هر سازمانی از جنبه اداری، فرم هایی باید وجود داشته باشد تا روال منطقی یک موضوع رعایت گردد شاید ساده ترین این فرم ها همان درخواست مرخصی و …. باشد که همه سازمان ها با آن آشنا می باشند و البته فرمهای پیچیده تری که بنا بر نیاز سازمان یا الزامات ایزو و … برای آن مجموعه طراحی و ارایه خواهد شد.

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی آمادگی دارد تا فرم های اختصاصی بر اساس نیاز سازمانی و به صورت اختصاصی برای سازمان ها طراحی و تدوین نماید. برخی از این فرم ها به شرح زیر می باشند.فرم درخواست مرخصی
فرم ماموریت
فرم درخواست نیرو از واحدها
فرم گزارش حادثه
فرم استخدامی و رزومه
فرم گزارشات صورت جلسه
و ….