پیشرفت شغلی کارکنان

کارراهه شغلی

در این پروژه، پس از برگزاری جلساتی با کارفرما و بررسی ساختار سازمانی، مشاغل سازمان، نظام رده‌ بندی شغلی و رتبه‌بندی فردی، فرهنگ سازمانی و سابقه پیشرفت کارکنان در سازمان، پیش‌نیازهای لازم برای استقرار نظام ارتقا و پیشرفت شغلی کارکنان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با توجه به شناخت به دست‌‌آمده از کارفرما، دستورالعمل و روش اجرایی ارتقا طراحی و تدوین خواهد شد. در مرحله بعد، فرآیند پیشنهادی به کارفرما ارائه خواهد شد و پس از دریافت نظرات ایشان و اعمال تغییرات مورد نیاز فرآیند نهایی تدوین و ارایه خواهد شد. در مرحله آخر، آموزش‌های مورد نیاز به منظور اجرای فرآیند ارتقا به کارفرما ارایه خواهد شد.