ابزار ارزیابی شایستگی

ابزارهای تخصصی ارزیابی شایستگی

ارزیابی های تخصصی (چرا این کار را انجام می دهند؟)
زمانی که گستره یک کار خیلی خاص می شود، ارزیابی به منظوری خاص اهمیت پیدا می کند. مثلا ممکن است چالشی خاص برای سازمان و کسب و کار بوجود آمده باشد یا اینکه نفرات یک تیم با هم در تعارض می باشند. یا اینکه شاخص خاصی در استخدام نیرو های جدید باید مد نظر قرار گرفته شود، مثلا افراد ایمن مدار ممکن است مد نظر باشند و یا اینکه مشتری مداری فرد مهم است و یا اینکه سبک رهبری فرد چگونه می باشد.

هر شاخص یا نیازی که مد نظر باشد، گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی از طریق همکاری با سازمان های ملی و بین المللی ارائه دهنده ابزار های ارزیابی، نیاز مشتریان خود را برآورده می کند و با تکیه بر تیم متخصص خود، مناسبترین ابزارها انتخاب و نتایج به بهترین شکل مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.

ابزارهای کاربردی مانند TriMetrix ,DISC, PIAV,OCI, PTSI و ابزارهای اختصاصی گروه مدیریت منابع انسانی ایران