راه اندازی بخش منابع انسانی

راه اندازی بخش منابع انسانی

ارایه خدمات  راه اندازی واحد منابع انسانی
از زمان ارایه نظریه مدیریت علمی و مدیریت نیروی انسانی تا ارایه عنوان منابع انسانی به نیروی کار و سپس راه اندازی و، هر روز بر اهمیت مدیریت صحیح کارمندان یک مجموعه افزوده میشود. توسعه تکنولوژی و فناورهای پیچیده و نوین حوزه فناوری اطلاعات و سرعت بالای کانل های ارتباطی موجود هیچکدام از اهمیت  توجه به مباحث کارکنان نکاسته است. این اهمیت تا جایی پیش رفته که برخی از مشاوران منابع انسانی مطرح در سطح جهان توجه و تاکید بر فاکتورهای انسانی یک مجموعه را تنها عامل بهبود سوآوری یک شرکت و برون رفت از رکود اقتصادی برای کل جهان میدانند.
بدلیل اهمیت وظایف مربوط به نیروی انسانی شاغل در یک شرکت، در اکثر روشهای ساختار بندی شرکتها و موسسات، پیشنهاد میشود که واحدی بصورت مجزا امور مربوط به نیروی انسانی را بر عهده بگیرد.  در یک شرکت نوپا و یا در حال توسعه سریع، هرچه واحد مدیریت منابع انسانی فعال تر، ساخت یافته تر و پویاتر باشد، سرعت و دقت نظم دهی به امور مربوط به پرسنل افزایش یافته و در نهایت میتواند منجر به کارآمدی بیشتر فعالیت سایر واحدها شود.
برای تشکیل واحد مستقل منابع انسانی در یک مجموعه کاری، حد و یا تعداد مشخصی از پرسنل پیشنهاد نشده است اما بدون تردید، تشکیل به موقع آن میتواند بر پذیرش بهتر کارمندان و ارتباط صحیح تر آن باسایر واحدهای کاری موثر باشد.
وظایف واحد منابع انسانی
مسئولیت های دپارتمان منابع انسانی به جز وظایف قانونی و حقوقی پرسنل، میتواند به بخش فردی، سازمانی و کارراهه شغلی دسته بندی شود. در بخش فردی معمولا شامل کمک به پرسنل برای تشخیص نقاط ضعف و قوت خود، شناخت قابلیت ها ی خود و سپس بکارگیری آنها در راستای اهداف شرکت است. این مسئولیت معمولا در طی کارکردهایی مانند ارزیابی عملکرد، آموزش و سنجش پس از آن بروز میکند. توسعه سازمانی بر نشر سیستم هایی تاکید دارد که بتواند کارایی بهره گیری از منابع سازمان از جمله نیروی انسانی را بهبود بخشد. این وظیفه مهم همچنین شامل مدیریت تغییر برای همراه و منطبق شدن با محیط کسب و کار بیرونی است. در بخش سوم، کار راهه شغلی هدف اصلی قراردادن افراد در متناسب ترین شغل ها وهدایت آنها برای طی مراحل شغلی است.
جایگاه دپارتمان منابع انسانی در یک چارت سازمانی معمولا وابسته به اندازه یک سازمان است اما نزدیکی به مرکز چارت به منظور ایجاد حداکثر ارتباطات با همه دپارتمان ها و مدیریت ها ضروری است. همچنین بهتر است دپارتمان منابع انسانی بصورتی در چارت جایگزینی شود که بتواند ارتباطات افقی با سایر دپارتمان ها برقرار کند.