راهبردهای منابع انسانی

راهبردهای منابع انسانی

تعیین راهبرد های  منابع انسانی

ارائه خدمات منابع انسانی بر اساس مشتریان مختلف، متفاوت می باشد.

فعالیت های منابع انسانی باید برگرفته از واقعیات سازمانی و تجاری سازمان ها بوده و در راستای ارزش ها، ماموریت و چشم انداز سازمان باشد. راهبرد، سیاست ها و رویه های منابع انسانی بر اساس چنین عواملی ایجاد می شوند.

همکاری ما با مشتریان بر پایه بهبود راهبردها (استراتژی ها) و اصول منابع انسانی می باشد. زمینه های تخصصی گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی جهت ارائه مشاوره به شرح زیر است:

•    مشخص کردن ارزشها و فرهنگ سازمان
•    طراحی چارچوب شایستگی ها
•    عارضه یابی و ممیزی  سامانه مدیریت  منابع انسانی
•    طراحی چشم انداز، ماموریت اهداف منابع انسانی و تعیین ساختار سازمانی واحد منابع انسانی
•    طراحی و پیاده سازی راهبرد منابع انسانی
•    تدوین آیین نامه منابع انسانی (شناسایی سیاست ها و رویه های منابع انسانی)
•    ارائه مشاوره در ارتباط با مسائل مرتبط با  قانون کار و قراردادهای  استخدامی در ایران.