جذب و استخدام

طراحی سامانه جذب و استخدام

راهبرد جذب و استخدام یکی از مهم ترین فرآیندهای منابع انسانی می باشد. جذب و استخدام کاری بسیار حساس است، چرا که باید از ظرفیت نیروی کار بازار داخلی مطلع بوده و در عین حال بتوان با در نظر گرفتن تمامی شرایط و به دور از قضاوت های شخصی، داوطلب مناسب شغل را انتخاب کرد. داشتن یک سامانه جذب و استخدام مناسب، تضمین کننده کیفیت ورودی های سازمان می باشد.

فرآیند جذب و استخدام باید بسیار اثربخش و رقابتی باشد تا بتوان بهترین داوطلبان را استخدام نمود و زمینه را برای نگهداشت آنها مهیا کرد.

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران روشن همواره نگاهی کل نگر نسبت به این فرآیند داشته و هنگام طراحی راهبرد جذب و استخدام، تنها شرایط حاضر کسب و کار، بازار و اهداف سازمانی را در نظر نگرفته و نگاهی به شرایط آتی عوامل نام برده شده نیز داشته است.