دوره های اختصاصی برای سازمان ها

دوره های اختصاصی برای سازمان ها

با توجه به نیاز های آموزشی و توسعه‌ ای مدیران و کارکنان سازمان ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک و براساس درخواست مشتریان حقوقی، اقدام به برگزاری دوره های بنگاه محور و اختصاصی برای سازمان ها و ادارت مختلف می نماید.

در طول مدت فعالیت آموزشی، آموزش های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت متعددی برای بنگاه ها، ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی ارایه می شود.

با توجه به اختصاصی بودن دوره های مذکور، میانگین زمان لازم برای اجرا و برگزاری دوره کم‌تر از سایر دوره های غیر اختصاصی و عمومی می باشد. همچنین در بسیاری از موارد به‌ویژه در خصوص دوره های کوتاه مدت و میان مدت، آموزش های مربوطه در محل بنگاه یا شرکت و همچنین بر مبنای اولویت های زمانی کارفرمای مربوطه ارائه می گردد.

برخی از دوره های آموزشی «گروه سرآمد» به شرح زیر می باشد:

آسیب شناسی سیستم های مدیریت منابع انسانی براساس مدل (استاندارد34000)
آموزش روسای دفاتر مدیران
ارزیابی عملکرد کارکنان
اصول سرپرستی
جامع مدیریت استراتژیک
جامع مدیریت منابع انسانی
جذب و استخدام و شایسته گزینی
تجزیه و تحلیل شغل
مرکز ارزیابی (کانون ارزیابی)
طبقه بندی مشاغل
اصول مصاحبه استخدامی
اصول مصاحبه شایستگی مدار
طراحی نظام جامع آموزشی درچارچوب (استاندارد29990)
ارزیابی عملکرد
مدیریت اجرایی
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی
مديريت تحول سازماني استراتژيك
مديريت زمان
بازرسي سازمان تأمين اجتماعي از دفاتر قانوني
قانون كار
آيين دادرسي و دفاع در مراجع حل اختلاف
اصول تنظيم و انعقاد قراردادها
قانون تأمين اجتماعي براي كارفرمايان