جانشین پروری

جانشین پروری

 

طراحی فرایند جانشین پروری و مدیریت استعدادها

تغییر اجتناب ناپذیر است. شرکت ها باید برای رویدادهای غیر قابل پیش بینی مثلا ترک یک نیروی کلیدی و یا یک رهبر در سازمان آمادگی لازم را داشته باشند. اگر سازمان ها برنامه ای برای جانشین پروری داشته باشند، می توانند به جای مواجه شدن با یک بحران مدیریت و رهبری، از آمادگی لازم برخوردار باشند. جانشین پروری فرایند شناسایی و توسعه افراد مستعد برای رهبری و مدیریت ارشد در آینده و همچنین افرادی برای قرار گرفتن در سمت های کلیدی در کوتاه مدت و بلند مدت است.

جانشین پروری معمولا برای سمت های ارشد یا کلیدی در سازمان است. افراد جایگزین برای کوتاه مدت و بلند مدت برای این سمت ها تعیین می شوند. افرادی که برای جایگزینی در بلند مدت انتخاب می شوند می توانند در برنامه ای فشرده قرار بگیرند و با قرار گرفتن در سمت های مختلف در سازمان درکی عمیقتر از سازمان بدست آورند. برنامه جانشین پروری می تواند شامل سمت های ارشد و کلیدی و یا شناسایی گروهی از سمت ها باشد که احتیاج به مهارت های مشابه دارند. تمامی سازمان ها نیاز دارند افرادی را با مهارت های مناسب برای پر کردن سمت های رهبری و مدیریتی سازمان پیدا کنند.

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران در زمینه  طراحی و اجرای برنامه ها و فرایندهای جانشین پروری، چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت، با مشتریان بسیاری کار کرده است.

هنگام طراحی برنامه های جانشین پروری ما موارد زیر را در نظر می گیریم:
• شناسایی افراد کلیدی و مستعد در سازمان
• سنجش مهارت ها، توانمندی ها و شایستگی ها برای آینده کسب و کار
• ارزیابی افراد کلیدی و مستعد (شامل بازخورد 360، پرسشنامه های روانشناختی و مربی گری)
• طراحی برنامه توسعه برای افراد کلیدی و مستعد