روابط کار و تامین اجتماعی

خانه روابط کار و تامین اجتماعی

بسیاری از کارفرمایان و کارکنان از قانون کار و تامین اجتماعی اطلاع کافی ندارند و به همین دلیل گاهی متحمل هزینه ها و خسارات سنگین می شوند؛ گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران با حدود 22 سال تجربه مفید در زمینه روابط کار و امور مربوط به تامین اجتماعی آمادگی دارد تا به شرح زیر خدمات خود را برای مشتریان گرامی ارائه نماید:
1- ایجاد و مدیریت ارتباطات منطقی با نهادهای کارگری و ادارات کار و تامین اجتماعی و سایر ادارات در جهت حفظ منافع کارفرما و ارائه مشاوره در امور بیمه تامین اجتماعی و روابط کار و کارگری کارکنان و در صورت لزوم مراجعه و رسیدگی به امور مربوط به دستگاه های دولتی مرتبط، به عنوان نماینده ی تام الاختیار کارفرما و عندالزوم حضور در جلسات رسیدگی مراجع قضایی و انتظامی و مراجع حل اختلاف ادارات کار در رابطه با شکایات کارگری و حوادث ناشی از کار و حضور در جلسات سازمان بیمه تامین اجتماعی در جهت احقاق حقوق مشتری.
2- به روز رسانی اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات جاری کشور و استفاده به موقع از تسهیلات و فرصت های قانونی و ارائه مشاوره های لازم و پیشگیرانه در حوزه اداری و منابع انسانی به منظور بهره وری نیروی انسانی، کاهش هزینه ها و جلوگیری از خسارات احتمالی در این زمینه.