سامانه ارزیابی عملکرد

خانه سامانه ارزیابی عملکرد

سامانه ارزیابی عملکرد

سامانه ارزیابی عملکرد ابزاری است که به سازمانها این فرصت را می دهد تا اهداف سازمانی را با عملکرد کارکنان هم  راستا کنند. اگر این سامانه  به خوبی طراحی شود و به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند بسیار مفید بوده و باعث افزایش عملکرد کل شرکت شود و در صورتی که به خوبی طراحی نشود، می تواند مضرات زیادی را به همراه داشته باشد.

گروه مشاوره مدیریت منابع انسانی ایران پروژه های بسیاری در زمینه  طراحی، پیاده سازی و آموزش در این حوزه انجام داده است که برخی از آنها به شرح زیر هستند:

•    همکاری با برخی از شرکت ها به منظور طراحی و پیاده سازی فرهنگ عملکرد محور یکپارچه در کل سازمان که با فرهنگ، اهداف و ارزشهای سازمان هم  راستا باشد،
•    تعیین شاخص های کلیدی عملکرد (KPIs)،
•    طراحی و پیاده سازی سامانه ارزیابی عملکرد،
•    بازنگری و به روز رسانی  سیاست ها و رویه های ارزیابی عملکرد،
•    آموزش ارزیاب و ارزیابی شونده،
•    متصل کردن سیستم ارزیابی عملکرد به نیازهای آموزشی سازمان و نظام جبران خدمات،
•    ارائه آیین نامه تفصیلی ارزیابی عملکرد برای سازمان ها.