شماره تماس:
09107868690

فروشگاه مدیریت منابع انسانی

پرسشنامه های استاندارد مدیریتی

پرسشنامه بهره وري و اثربخشي سازمان
پرسشنامه نگرش كاركنان نسبت به افزايش بهره وري
پرسشنامه برنامه هاي بهبود بهره وري
پرسشنامه مقايسه مديران مجرّب با مديران جوان تر
پرسشنامه انسجام و يكپارچگي سازمان
پرسشنامه هويت سازمان
پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژي روابط بين سازماني
پرسشنامه استراتژي روابط بين سازماني
پرسشنامه توانمندسازي سازماني
پرسشنامه سازمان هايي در كلاس جهاني
پرسشنامه استراتژي ارزيابي سازماني
پرسشنامه ظرفيت هاي سازماني
پرسشنامه سلامت كسب و كار
پرسشنامه معيارهاي موفقيت سازمان
پرسشنامه خود ارزيابي كسب و كار
پرسشنامه اثربخشي مديريت سازمان
پرسشنامه مديريت عملكرد
پرسشنامه ارزيابي و تحليل مديريت عملكرد سازمان ها
پرسشنامه مديريت عملكرد
پرسشنامه عملكرد در شركت هاي چند مليتي
پرسشنامه ملزومات عملكرد كسب و كار
پرسشنامه مالكوم بالدريج
پرسشنامه كارت امتيازي متوازن
پرسشنامه بر عملكرد شركت EFQM تاثير مدل
پرسشنامه شايستگي ها و مهارت هاي مديريت
پرسشنامه مهارت هاي ادراكي، انساني و فني
پرسشنامه مهارت ها و توانايي هاي روابط انساني
پرسشنامه مهارت هاي مديريت
پرسشنامه مدير اثربخش
پرسشنامه ويژگي هاي روان سنجي مهارت هاي مديريتي
پرسشنامه مهارت هاي سازماني
پرسشنامه شايستگي هاي مديريت ارشد
پرسشنامه شايستگي هاي مديران در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
پرسشنامه اثربخشي مديريت ارشد
پرسشنامه فعاليت هاي مديريتي فايول
پرسشنامه ويژگي هاي كاركنان در مديريت عملكرد
پرسشنامه سازمان يادگيرنده
پرسشنامه يادگيري در مورد محيط مديران
پرسشنامه ظرفيت يادگيري سازماني
پرسشنامه شرايط يادگيري در سازمان
پرسشنامه برنامه ريزي و تصميم گيري
پرسشنامه سبك تصميم گيري شخصي
پرسشنامه تصميم گيرنده خوب بودن
پرسشنامه برنامه ريز خوب بودن
پرسشنامه مشاركت در تصميم گيري گروهي
پرسشنامه سبك پاسخگويي
پرسشنامه سبك تصميم گيري كلي
پرسشنامه دودلي و ترديد در تصميم گيري
پرسشنامه استراتژي تصميم گيري
پرسشنامه سازماندهي
پرسشنامه ساختار نامشهود سازمان
پرسشنامه نگرش نسبت به افراد و سازمان
پرسشنامه مديريت فرآيند سازماندهي و سازمان غير رسمي
پرسشنامه سازماندهي و توسعه ساختار سازماني
پرسشنامه طراحي ساختار ماتريسي
پرسشنامه ساختار سازماني
پرسشنامه ابعاد ساختار سازماني
پرسشنامه ساختار سازماني بروكراتيك
پرسشنامه كنترل و نظارت
پرسشنامه خود نظارتي
پرسشنامه فرآيند كنترل
پرسشنامه بازخور عملكرد
پرسشنامه انواع بازخور
پرسشنامه مهارت هاي نظارت
پرسشنامه كنترل پيش نگر
پرسشنامه مديريت تغيير
پرسشنامه تغيير سازماني
پرسشنامه مقاومت نسبت به تغيير سازماني
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغيير
پرسشنامه تغيير محيط كاري با كيفيت بالا
پرسشنامه انعطاف پذيري نسبت به تغيير
پرسشنامه تغيير سازماني
پرسشنامه آمادگي تغيير
پرسشنامه آمادگي سازماني براي تغيير با رويكرد منابع انساني
پرسشنامه تجربه تغيير
پرسشنامه بهبود سازماني
پرسشنامه توسعه سازماني
پرسشنامه رفتار سازماني
پرسشنامه درك رفتار سازماني
پرسشنامه حس مشترك درباره رفتار در سازمان
پرسشنامه ارزيابي برنامه هاي اقدام
پرسشنامه نگرش ها و ادراكات فردي
پرسشنامه كانون كنترل
پرسشنامه كفايت نفس
پرسشنامه اخلاقي بودن نگرش ها و رفتارها
پرسشنامه تحمل ابهام
پرسشنامه خودآگاهي
پرسشنامه عزت نفس
پرسشنامه مهارت هاي مديريت نگرش كاركنان
پرسشنامه خودارزيابي سازماني
پرسشنامه نگرش در كار
پرسشنامه نگرش در مورد محيط كار
پرسشنامه ادراكات و انتظارات نسبت به محل كار
پرسشنامه عزت نفس
پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود
پرسشنامه يادگيري
پرسشنامه يادگيري غير رسمي در محل كار
پرسشنامه ابزار مدل يادگيري
پرسشنامه يادگيري مشاركتي
پرسشنامه يادگيري فردي
پرسشنامه يادگيري گروهي
پرسشنامه يادگيري سازماني
پرسشنامه بررسي سبك هاي يادگيري
پرسشنامه سبك هاي يادگيري
پرسشنامه ارزيابي سبك شناختي
پرسشنامه ابزارهاي بهبود/ يادگيري
پرسشنامه انگيزش
پرسشنامه پرسشنامه انتظار
پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان
پرسشنامه مهارت هاي انگيزشي
پرسشنامه رضايت شغلي و تعهد سازماني
پرسشنامه رضايت شغلي
پرسشنامه وفاداري
پرسشنامه تعهد سازماني
پرسشنامه اخلاق سازماني و رضايت و تعهد كاركنان
پرسشنامه مديريت استرس
پرسشنامه علائم تحليل رفتگي
پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهاي شغلي
پرسشنامه فرسودگي شغل
پرسشنامه استرس شغلي
پرسشنامه كار گروهي و تيمي
پرسشنامه نقش تيم بلبين
پرسشنامه ارزيابي استقلال تيم
پرسشنامه روابط بين شخصي در تيم
پرسشنامه بررسي رويه ها در تيم
پرسشنامه ارزيابي جلسات گروهي
پرسشنامه پويايي هاي گروه
پرسشنامه سبك هاي مديريت تضاد
پرسشنامه تاثير فرهنگ ملي بر رويكردهاي مذاكره
پرسشنامه بررسي رويكردهاي مذاكره
پرسشنامه مديريت تضاد
پرسشنامه توانمندسازي
پرسشنامه مهارت هاي توانمندسازي
پرسشنامه ارتباطات سازماني
پرسشنامه كيفيت ارتباطات
پرسشنامه سبك ارتباطي
پرسشنامه خوب بودن در برقراري ارتباطات
پرسشنامه مهارت هاي برقراري ارتباطات
پرسشنامه رهبري سازماني
پرسشنامه تعيين سبك رهبري
پرسشنامه خود ارزيابي رهبري
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
پرسشنامه عدالت سازماني
پرسشنامه فرهنگ سازماني
پرسشنامه بررسي ابعاد فرهنگ سازماني
پرسشنامه شخصيت
پرسشنامه سنجش ماكياوليسم
پرسشنامه خود شيفتگي
پرسشنامه كيفيت زندگي كاري
پرسشنامه روانشناسي كار
پرسشنامه مصاحبه هاي گروهي
پرسشنامه مديريت زمان
پرسشنامه اعتياد به كار
پرسشنامه اعتياد به پركاري
پرسشنامه هوشمندي سازماني
پرسشنامه هوش عاطفي
پرسشنامه هوش اجتماعي
پرسشنامه هوش فرهنگي
پرسشنامه هوش معنوي
مميزي منابع انساني
مديريت كاركنان
برنامه ريزي منابع انساني
ارزيابي برنامه ريزي منابع انساني
دلايل وجود برنامه مديريت جانشيني
برنامه ريزي و مديريت مؤثر جانشيني
استخدام منابع انساني
ارزيابي متقاضي شغل
ابعاد شغل از ديدگاه كاركنان
ورود كاركنان جديد به سازمان
نگرش كارفرما به استخدام كارآموزان
گزينش
ارزيابي اثربخشي نيرويابي
استراتژي هاي شكستن سقف شيشه اي
موانع پيشرفت زنان به جايگاه مديريت
آموزش و توسعه منابع انساني
آموزش روابط انساني
مهارت هاي مربي گري هدف مدار
بازخور درجه و نقش آن در توسعه
ارزيابي دوره آموزشي
آموزش و توسعه در سازمان ها
مربي گري
فنون آموزش
نگرش ها نسبت به توسعه مديريت
اثربخشي چرخش شغلي
ارزيابي عملكرد كاركنان
اثربخشي ارزيابي عملكرد
خود ارزيابي
سيستم ارزيابي عملكرد و پاداش
ارزيابي عملكرد و بهبود
ارزيابي عملكرد و پاداش
مهارت هاي ارزيابي عملكرد و پاداش
ارزيابي درجه اي جهت توسعه رهبري
ماهيت بازخور سرپرست
بازخور 360 درجه
مديريت پاداش
مديريت روابط كار
ادراكات در مورد روابط صنعتي
انتظارات كاركنان از اتحاديه ها
نياز به حضور اتحاديه ها
فصل يازدهم :ترك خدمت و بازنشستگي
سنجش دلايل انفصال از خدمت
علل ترك سازمان
نگرش ها نسبت به بازنشستگي
عوامل موثر بر كاهش ترك خدمت
مسؤليت اجتماعي
خصوصي سازي

تماس تلفنی در ساعات اداری
یکی از راه‌های سفارش و خرید، تماس تلفنی در ساعات اداری با ما است. کارشناسان فروش ما هم پاسخگوی سوالات مشتری‌ها هستند.Copyright 2018 by HRM.IR